GDPR

Cookies

Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívené webové stránky odešlou do prohlížeče. Cookies tak umožňují webovým stránkám zaznamenat informace o návštěvnících konkrétních webových stránek, to pak znamená, že procházení webových stránek je mnohem jednodušší, proto jsou tyto soubory důležité, přičemž pro návštěvníky nejsou nebezpečné.

K čemu cookies slouží?

Cookies slouží k ukládání vašeho nastavení vyhledávání, k výběru vhodných reklam a k ukládání nastavení reklam, ke sledování počtu návštěvníků webových stránek, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat. Cookies pomáhají zlepšovat služby. Na jejich základě se pak uzpůsobuje marketing a webové stránky potřebám návštěvníků a zajišťuje se tak funkční a bezproblémové prostředí. Cookies neslouží k získávání citlivých osobních dat, přičemž cookies nelze využít pro zjištění totožnosti konkrétního návštěvníka.

Jaké cookies používají tyto webové stránky?

Využívají vlastní cookies a cookies třetích stran, které pomáhají zlepšovat efektivnost reklam na webových stránkách a stránkách třetích stran. Cookies třetích stran jsou pod správou této třetí strany. Tyto webové stránky využívají nástroje a služby poskytované zejména společností Google a Facebook, tzn. Google Tag Manager, Google Universal Analytics a Google Ad Words.

Rozsah a použití cookies?

Jednotlivé druhy cookies mají různý rozsah zpracování. Do ukončení prohlížení webových stránek se ukládají do vašeho počítače dočasné cookies, naopak trvalé cookies jsou ve vašem počítači uloženy déle.

Povolení nebo zakázání cookies?

Používáním webových stránek udělujete souhlas s používáním souborů cookies. Nesouhlasíte-li s používáním souborů cookies nebo chcete-li odvolat souhlas s používáním souborů cookies a přitom setrváváte na webových stránkách, musíte provést vhodné úpravy nastavení přímo ve vašem webovém prohlížeči. Níže naleznete odkazy na vybrané webové prohlížeče, kde najdete informace o cookies, jejich povolení, zakázání atd.(Neneseme žádnou odpovědnost za funkčnost jednotlivých odkazů ani za informace uvedené pod jednotlivými odkazy.)

Cookies Google Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Cookies Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Cookies Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Cookies Safarihttps://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Cookies Opera
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/

Nesouhlasíte-li s výše uvedeným, opusťte tyto webové stránky a nadále je nepoužívejte.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Obchodní firma Adjusthink s. r. o., IČ: 10716262, se sídlem Brno – Staré Brno, Bezručova 90/22, PSČ 602 00, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), které mu budou subjektem údajů poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto důvěrné osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“).

Správce prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, získané na základě uzavřené smlouvy nebo vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy, k marketingovým účelům, případně k účelům uskutečnění plnění zákonné povinnosti dle platné právní úpravy. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně se souhlasem subjektu údajů, jedná se zejména o jméno, příjmení / obchodní firma, titul / funkce, datum narození / IČ, bydliště / sídlo, e-mail, telefonní číslo. Správce si vyhrazuje právo využívat údaje neosobního charakteru poskytnuté subjektem údajů na základě využívání online nástrojů, jako jsou webové stránky správce, sociální sítě, online marketing a další aplikace třetích stran, které správce používá pro podnikání, jedná se zejména o informace týkající se hardwaru, softwaru, lokality a IP adresy.

Poskytnuté osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím stranám či třetím zemím, s výjimkou uvedenou dále v textu. Případní příjemci osobních údajů, mimo případné zaměstnance správce, mohou být orgány veřejné moci, poskytovatelé údržby informačních systémů, poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Správce osobních údajů si počíná tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a zároveň, aby chránil osobní údaje subjektu údajů před neoprávněným zásahem.

Subjekt údajů dává správci souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti smlouvy nebo do doby, než subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě, že osobní údaje jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy nebo plnění zákonné povinnosti, nikoliv na základě uděleného souhlasu.

Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté správci sděluje dobrovolně, a to i v případě marketingových účelů. Souhlas udělený správci je platný až do odvolání souhlasu samotným subjektem údajů.

Subjekt údajů má právo dle čl. 13 odst. 2 písm. b) nařízení na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost a právo vznést námitku. V případě, že subjekt údajů bude jakkoliv nespokojen se zpracováním jeho osobních údajů správcem, může podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je dostupných na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rozsah a použití cookies?

Správcem osobních údajů je obchodní firma Adjusthink s. r. o., IČ: 10716262, se sídlem Brno – Staré Brno, Husova 594/6, PSČ 602 00. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese iwant@adjusthink.studio nebo na tel. čísle +420 602 503 728. Jednotlivé druhy cookies mají různý rozsah zpracování. Do ukončení prohlížení webových stránek se ukládají do vašeho počítače dočasné cookies, naopak trvalé cookies jsou ve vašem počítači uloženy déle.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření nabídky, plnění objednávky a smlouvy, poskytnutí služby, informace, dále za účelem analýzy dat, testování, statistických účelů, jako je měření účinnosti reklamy apod. a na základě zákonného důvodu či oprávněného zájmu (marketingové účely). Osobní údaje, které zpracováváme pro marketingové účely, jsou poskytovány přímo subjektem údajů, a to na základě uděleného souhlasu.Zpracováváme osobní údaje, které jsou veřejně dostupné z rejstříků, evidencí, registrů apod.

Komu poskytujeme osobní údaje?

K osobním údajům má přístup pouze správce a jeho zaměstnanci. Osobní údaje poskytujeme třetím osobám pouze v rámci skupiny, tzn. osobní údaje budou poskytnuty osobám, které nám pomáhají plnit smluvní povinnosti (externí spolupracovníci a dodavatelé, správci webových stránek apod.). Osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí.Zpracováváme osobní údaje, které jsou veřejně dostupné z rejstříků, evidencí, registrů apod.

Jak osobní údaje zabezpečujeme?

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany osobních údajů subjektu údajů a minimalizoval tak neoprávněný přístup k těmto údajům, a to jak pro osobní údaje uchovávané v elektronické podobě, tak pro osobní údaje uchovávané v listinné podobě.K osobním údajům má přístup pouze správce a jeho zaměstnanci. Osobní údaje poskytujeme třetím osobám pouze v rámci skupiny, tzn. osobní údaje budou poskytnuty osobám, které nám pomáhají plnit smluvní povinnosti (externí spolupracovníci a dodavatelé, správci webových stránek apod.). Osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí.Zpracováváme osobní údaje, které jsou veřejně dostupné z rejstříků, evidencí, registrů apod.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních závazků a k plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje poskytnuté na základě vašeho souhlasu uchováváme jen do doby odvolání souhlasu. Osobní údaje budou uchovávány maximálně do zákonem stanovené doby. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje zlikvidovány.Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany osobních údajů subjektu údajů a minimalizoval tak neoprávněný přístup k těmto údajům, a to jak pro osobní údaje uchovávané v elektronické podobě, tak pro osobní údaje uchovávané v listinné podobě.K osobním údajům má přístup pouze správce a jeho zaměstnanci. Osobní údaje poskytujeme třetím osobám pouze v rámci skupiny, tzn. osobní údaje budou poskytnuty osobám, které nám pomáhají plnit smluvní povinnosti (externí spolupracovníci a dodavatelé, správci webových stránek apod.). Osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí.Zpracováváme osobní údaje, které jsou veřejně dostupné z rejstříků, evidencí, registrů apod.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo na přístup - subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracováványPrávo na opravu - správce bez zbytečného odkladu opraví na žádost subjektu údajů nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, přičemž neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit

Právo na výmaz - povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádáPrávo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajůPrávo vznést námitku - proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku

Právo na přenositelnost - dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, kdy tyto údaje může následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, zažádat, aby si je správci předali mezi sebou

Právo odvolat souhlas – toto právo se neuplatní, jestliže osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, nikoli na základě uděleného souhlasuPodmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních závazků a k plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje poskytnuté na základě vašeho souhlasu uchováváme jen do doby odvolání souhlasu. Osobní údaje budou uchovávány maximálně do zákonem stanovené doby. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje zlikvidovány.

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany osobních údajů subjektu údajů a minimalizoval tak neoprávněný přístup k těmto údajům, a to jak pro osobní údaje uchovávané v elektronické podobě, tak pro osobní údaje uchovávané v listinné podobě.

K osobním údajům má přístup pouze správce a jeho zaměstnanci. Osobní údaje poskytujeme třetím osobám pouze v rámci skupiny, tzn. osobní údaje budou poskytnuty osobám, které nám pomáhají plnit smluvní povinnosti (externí spolupracovníci a dodavatelé, správci webových stránek apod.). Osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí.

Zpracováváme osobní údaje, které jsou veřejně dostupné z rejstříků, evidencí, registrů apod.

Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 5. 2022.